Behandelovereenkomst

De logopedist geeft u uitleg m.b.t. de logopedische diagnose, behandelduur en frequentie. Het behandeldoel wordt na de intake en het onderzoek met u besproken. Evaluatie vindt regelmatig plaats. Het behandeldoel wordt zo nodig aangepast in overleg met U. U bent ervan op de hoogte dat voor het succesvol afronden van de therapie oefenen in de thuissituatie van belang is. Behandelingen vinden plaats volgens afspraak.

Bij verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd tenzij er sprake is van overmacht. Afspraken op maandagen moeten voor 18:00 uur de vrijdag ervoor afgemeld worden. Te laat afgezegde afspraken worden bij u zelf in rekening gebracht volgens het geldende tarief van uw zorgverzekeraar.

Deze worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 100 % van het door uw zorgverzekeraar gestelde tarief.
Declaraties van behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Tarieven staan vermeld op de website.

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische zorg. Zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Houd daarnaast rekening met uw eigen risico (vanaf 18 jaar).

Vanzelfsprekend heeft de logopedist een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Vaak is het gewenst dat de logopedist schriftelijk of mondeling informatie opvraagt of doorgeeft aan uw huisarts, medische of opvoedkundige instanties of bv. de leerkracht van uw kind. Ook is het mogelijk dat uw dossier wordt meegenomen in een (anonieme) dossiercheck op last van de zorgverzekeraar. Door acceptatie van deze overeenkomst geeft u hiervoor toestemming. Patiëntengegevens worden gedurende 20 jaar bewaard. Na 20 jaar worden de gegevens door de praktijkhouder zorgvuldig vernietigd.

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de aanpak of werkwijze van de logopedist. Bespreek dit meteen met uw behandelend logopedist of leg het probleem voor aan de praktijkhouder, klachtenfunctionaris: Mevr. M.T.G.J. Vallen-Mooren, via telefoonnummer 06-49651429.

U kunt te allen tijde contact opnemen met de Landelijk Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn, via telefoonnummer 0182-587185.

De behandeling wordt afgerond indien:

– de hulpvraag niet meer aanwezig is;
– de verwachting is dat logopedie geen verder effect zal hebben;
– de cliënt twee of meerdere malen zonder berichtgeving niet is verschenen bij een afspraak;
– blijkt dat nota’s niet of niet tijdig worden betaald.

reCAPTCHA is required.